Pohyb je život. Život je proces.
Zlepši kvalitu procesu a zlepšíš
tím kvalitu samotného života.

Moshé Feldenkrais

Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova® metoda (FM) je psychosomatický přístup pohybové výuky, který využívá vědomého pohybu. Cílené vnímání pohybu a řízení pozornosti vytváří optimální prostředí pro učení se a rozvíjení funkčního sebeuvědomění našeho těla. Díky objevování našich přirozených schopností a plasticitě našeho mozku využíváme FM ke zlepšení kvality svých pohybů a tím i života a to jak na fyzické, tak psychické úrovni.

Jelikož se rodíme s nezralou centrální nervovou soustavou, je proces učení člověku vlastní již od dětství. Projevy psychomotorických procesů, které se odehrávají po našem narození, jsou zvídavé učení, objevování funkčních souvislostí, vytváření hranic mezi naším tělem a prostředím. Tyto procesy považujeme za ukončené, když se můžeme pohybovat tak, abychom přežili, a mnoho let provádíme nejzákladnější pohyby (dýchání, stoj, běžné denní činnosti) pomocí automatických pohybů, kterých si nejsme vědomi.

FM může pomoci vstoupit do tohoto uzavřeného celku a znovu vytvořit otevřený prostor, kdy experimentujeme s pohybem, gravitací, prostředím kolem nás a tím rozvinout náš celkový potenciál.

Feldenkraisovu metodu je možné vést dvěma přístupy –
skupinový (ATM) a individuální (FI).

Pohybem k sebeuvědomění/
Awareness through movement® (ATM)

Pohybem k sebeuvědomění – Awarenss through movement ® (ATM) je skupinová forma cvičení Feldenkraisovy® metody, která je vedena mluveným slovem. Lekce jsou sestaveny do strukturovaných celků v rozsahu 45-60 minut.

Člověk se učí prováděním a zkoumáním konkrétních sekvencí pohybů, které jsou pomalé, opakované, bez úsilí. Během lekcí provází praktik studenty verbálně, nabízí možnosti jak provádět určité pohyby, jak dosáhnout zjednodušení daných pohybů, jakým pocitům věnovat pozornost. Zbystřením tělesného cítění, vytvoření konkrétnějšího body-schématu, obrazu o našem těle a sobě samých, se student rozvíjí, obnovuje a zdokonaluje funkčnost svého těla.

Lekce ATM®

Skupinové lekce vedu za standartních podmínek on-line a nebo v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. V současné době jsem na mateřské dovolené.

Vybrané záznamy z uplynulých on-line lekcí,
je možné zpětně zakoupit ve formě audio nahrávek.

Funkční integrace/Functional integration® (FI)

Individuální výuka Feldenkraisovy® metody se nazývá Funkční integrace – Functional Integration® (FI) a probíhá prostřednictvím pohybů a doteků vedených praktikem.

Tento přístup je založen na stejném principu jako skupinové cvičení. Praktik zde nabízí prostředí jednomu konkrétnímu studentovi pro uvědomění si sám sebe, svých pohybových vzorů, návyků.

Dělá to prostřednictvím jemných, nedirektivních a nenásilných doteků a pohybů. Jde o kinesiologický dialog, ve kterém praktik naslouchá fungování studentova těla, jeho organizaci a následně to pomocí svých doteků a pohybů studentovi sděluje, vede tam jeho pozornost.

V průběhu celé lekce zůstává student pasivní, relaxovaný. FI se většinou provádí na speciálním lehátku vleže či v sedu, předchází mu úvodní rozhovor, student je po celou dobu oblečený a lekce trvá okolo 50 minut.

Mgr. Gabriela Výravská 

feldenkrais.praha@gmail.com