Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetových stránek https://fyziofeldenkrais.cz 

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) fyzické osoby:  Gabriela Výravská, se sídlem Bochovská 566/3, 158 00, Praha, identifikační  číslo: 09319255, (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi  prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím  internetového obchodu na adrese https://fyziofeldenkrais.cz (dále „jen internetový obchod”).  

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud  si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho  účinném znění.  

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi  prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou podnikatelem i nepodnikatelem, nebo  právnickou osobou.  

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu  oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně  na https://fyziofeldenkrais.cz v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností  nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.  

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dálku k opětovnému plnění,  odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí  účinnosti podmínek nových.  

 

  1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 

2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://fyziofeldenkrais.cz, není  nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen  uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  

2.2 Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je  zobrazována v internetovém obchodě https://fyziofeldenkrais.cz  

2.3 Internetový obchod https://fyziofeldenkrais.cz také obsahuje na specifickém místě  informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na  území České republiky. Pro uvedené digitální produkty je poštovné a balné vždy 0 Kč.  

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy  uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. 

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit  a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.  

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení  apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.  

2.7 Kupující provádí objednání zboží tímto způsobem  

kupující „vloží“ objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu,  stiskem tlačítka „Koupit“ bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.  

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.  Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak  potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při  vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Objednat“ souhlasí s těmito obchodními  podmínkami.  

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za  závazné.  

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení  o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený  kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu  http://fyziofeldenkrais.cz/.  

Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.  

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt  kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů  v objednávce.  

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího  a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.  

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením  objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na  e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.  

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen  produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu,  není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani  v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou,  bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).  

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový  obchod http://fyziofeldenkrais.cz/ 

2.16 Prodej digitálních produktů je zprostředkován firmou Redbit s.r.o. přes platformu  https://www.simpleshop.cz/ a to včetně vytvoření platební brány, QR kódu, variabilního čísla  a faktury.  

 

  1. Cena  

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji  prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:  

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2901893175 / 2010,  vedený u společnosti Fio banka, a.s.,  

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené  s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou  i náklady spojené s dodáním zboží.  

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní  smlouvy.  

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně  s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je  splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.  

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po  kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho  odesláním, nelze považovat jako zálohu.  

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat,  nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné  ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.  

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím  a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím  v objednávce.  

 

  1. Dodání zboží 

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny  v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.  

4.2 Zaplacením zboží a jeho stažením ze stránek http://fyziofeldenkrais.cz/, nabývá kupující  vlastnické právo včetně licence k užívání a veškeré povinnosti s tím spojené. Licence ke zboží  „Obchodní podmínky“ opravňuje kupujícího pouze k běžnému užívání pro vlastní potřebu.  Licenci a produkt nelze dále distribuovat nebo používat v rozporu s těmito obchodními  podmínkami. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na  zboží.  

4.3 Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím odkazu v e-mailové zprávě zaslané  prodávajícím. 

4.4 Prodávající bude o možnosti stáhnout zboží informovat kupujícího zasláním zprávy na e mailovou adresu.  

 

  1. Zákaznický účet 

5.1 V rámci webu http://fyziofeldenkrais.cz/ není zřízena možnost vytvoření zákaznického  účtu.  

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy 

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní  smlouvy v těchto případech:  

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem  před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením  smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od  smlouvy,  

dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo  dodání digitálního obsahu.  

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro  odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského  zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou  dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od  dodání poslední části (zboží).  

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději  14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).  

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí  prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není  povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět  prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.  

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky  nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí  kupující zboží také v původním obalu.  

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od  smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka  poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena  prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající  přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.  

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není  kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit. 

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na e-mailovou adresu:  feldenkrais.praha@gmail.com.  

 6.11 Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.  

6.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá kupující licenční právo k užívání  zakoupených věcí a jejich další užití se výslovně zakazuje.  

6.13 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží  kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například nutnost úpravy virtuálního  zboží, z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.  

6.14 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně  informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního  kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou  vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným  kupujícím.  

 

  1. Práva z vadného plnění 

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále  pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,  

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu  zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc  tohoto druhu obvykle používá,  

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,  

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již  při převzetí.  

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení  funkci výrobku.  

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce  a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu,  platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při  dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.  

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může  kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat: 

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady  přiměřenou slevu z kupní ceny,  

odstranění vady opravou věci  

odstoupení od smlouvy.  

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:  

vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,  pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené  opravě,  

při větším počtu vad (3 a více vad).  

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo  bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže  kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se  ukáže jako neopravitelná.  

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může  prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající  odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu  způsobit nepřiměřené náklady.  

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo  ji sám způsobil.  

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě  podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.  

 7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.  

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř  (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby,  v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.  

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.  8. Mimosoudní řešení sporu 

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo  na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn  mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové  stránce https://www.coi.cz/ https://www.coi.cz/informace-o-adr/.  

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC  ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých 

trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na  internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/a  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.  

 

  1. Závěrečná ustanovení 

 9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy  mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny  zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové  vztahy (Řím I).  

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu,  není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.  

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před  ustanovením těchto obchodních podmínek.  

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto  ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných  podmínek.  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 14.12.2022.  

 

  1. Reklamační řád 

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek  internetového obchodu http://fyziofeldenkrais.cz/, a definuje základní podmínky a způsob  reklamace vad zboží kupujícím.  

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační  řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který  uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu  povolání.  

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním  řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před  odesláním objednávky v internetovém obchodě http://fyziofeldenkrais.cz/, když souhlas  s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole  při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku  kupujícího odeslat. Provozovatel webu http://fyziofeldenkrais.cz/ eviduje objednávky  Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.  

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas  s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.  

 10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém  

obchodě http://fyziofeldenkrais.cz/ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím. 

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob  vyřízení reklamace.  

 10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které  jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od  dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu  odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).  

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,  

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu  zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc  tohoto druhu obvykle používá,  

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,  

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

10.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již  při převzetí.  

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě  podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je:  feldenkrais.praha@gmail.com.  

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku  reklamace.  

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době  dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená  záruka).  

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č.  10.15 těchto podmínek a také digitálních produktů.  

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující  požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.  

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů  v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.  

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti  čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby,  v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.  

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po  jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti 

z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění  výrobce.  

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah,  rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní  plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi  věci vážou, nejsou dotčena.  

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.  

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 14.12.2022. 

Mgr. Gabriela Výravská 

feldenkrais.praha@gmail.com